Monday Feb. 12th
BBB vs Lake Preston @ Elkton
4:30 JH
6:00 JV Followed by Varsity
 Elem Cheer Clinic
7:00 School Board Meeting

Tuesday Feb. 13th
GBB vs Lake Preston @ Elkton
4:30 JH
6:00 JV Followed by Varsity

Wednesday Feb. 14th
School Dismisses @ 2:15
Happy Valentines day

Thursday Feb. 15th
NO SCHOOL
GBB vs Waverly/ SS
@ Elkton
4:30 JH
6:00 JV Followed by Varsity

Friday Feb. 16th
NO SCHOOL

Saturday Feb. 17th
BBB vs Waubay/Summit @ Waubay
4:00 JH
5:00 JV Followed by Varsity